پرسش و پاسخ

ADSL مخفف Asymetric Digital Subscriber Line است و یک تکنولوژی ارتباطی برای برقراری ارتباط سریع با استفاده از خط تلفن می باشد.

به عملیات اتصال خط تلفن مشترک به تجهیزات شرکت سرویس دهنده اینترنت در مرکز مخابراتی رانژه کردن می گویند.

این عملیات به درخواست شرکت سرویس دهنده اینترنت و توسط شرکت مخابرات در مرکز مخابراتی انجام می شود.