لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 375,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 408,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 21 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 468,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 510,120 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 712,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 776,625 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 889,200 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 969,228 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,471,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 84 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,684,800 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,836,432 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 218,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 10 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 23 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 69 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 138 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,140,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,242,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 138 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 276 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,160,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,354,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 276 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 552 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 325,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 354,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 975,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,062,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,852,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,019,225 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,510,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,825,900 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 381,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 440,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 479,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,995,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,174,550 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,508,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,733,720 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,780,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,120,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,752,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,179,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 436,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 210 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,280,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,485,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,708,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 625,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 681,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 175 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,875,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,043,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 525 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1050 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,562,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,883,125 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1050 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,357,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 872,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,090,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 280 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 840 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1680 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,560,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,970,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,213,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1680 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 3360 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,640,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,417,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,772,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3360 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • معادل 6720 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک