لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,054,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,328,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,527,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,664,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 763,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 832,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • سه ماهه 120 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,227,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,877,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 800 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,227,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,607,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,054,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,328,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 140 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • یکساله 140 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 280 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,427,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,915,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,027,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,299,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,827,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,991,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 80 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 21,654,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 23,602,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,254,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 17,716,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,427,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,455,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,577,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,348,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,013,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,554,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,919,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 450 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,413,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,630,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,004,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,184,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,504,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,639,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,686,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 18,187,740 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 12,474,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,596,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,805,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,597,450 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,582,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,174,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,633,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,050,515 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,463,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,775,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,649,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,544,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,683,505 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,154,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,258,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 504,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 549,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,394,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,419,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,012,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,553,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,163,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,448,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,413,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,630,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,054,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,149,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,154,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,887,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 540 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,534,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,122,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 360 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,302,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,689,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,447,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,757,230 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,263,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,467,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 135 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,813,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,976,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 754,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 822,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 45 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 604,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 658,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,074,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,710,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,067,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,963,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,140,215 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,513,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,649,715 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 654,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 713,405 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 504,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 549,905 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک