لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,854,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,290,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله با 1500 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,477,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,609,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 210 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,054,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,328,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله با 1000 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,677,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,827,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 300 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,126,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,227,340 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 144 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 144 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,497,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 125 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • (یکساله با 125 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 804,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 876,360 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • (یکساله با 60 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,014,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,105,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 48 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • یکساله با 48 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,314,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,432,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 72 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • یکساله با 72 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 657,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 716,130 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 30 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,719,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,873,710 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 111 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • یکساله با 111 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,137,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,239,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 60 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb توربو یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,654,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,982,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 360 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • یکساله با 360 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb توربو شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,515,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,651,350 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 90 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگ حجم پایه + 39 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,167,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,272,030 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ حجم پایه + 78 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,214,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,413,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ حجم پایه + 156 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 975,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,062,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگ حجم پایه + 60 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,879,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,048,655 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگ حجم پایه + 120 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,754,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,001,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,564,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,884,760 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ حجم پایه + 240 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 381,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 440,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 479,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگ حجم پایه + 25 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگ حجم پایه + 75 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,022,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,203,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,535,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,853,150 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ حجم پایه + 150 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,834,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,179,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,806,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,238,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ حجم پایه + 300 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 436,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگ حجم پایه + 45 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگ حجم پایه + 135 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,307,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,514,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگ حجم پایه + 270 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,374,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,767,660 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگ حجم پایه + 540 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 722,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 786,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگ حجم پایه + 150 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,166,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,360,940 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگ حجم پایه + 450 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,877,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,135,930 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,131,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,502,790 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگ حجم پایه + 900 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,454,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,944,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,830,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,534,700 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ حجم پایه + 1800 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 400 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 872,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,090,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگ حجم پایه + 200 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگ حجم پایه + 600 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,587,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,999,830 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,727,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,242,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگ حجم پایه + 1200 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,694,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,476,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,854,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,830,860 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگ حجم پایه + 2400 گیگ بسته افزایشی
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک