لیست قیمت و تعرفه خدمات صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,920,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,182,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 312 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 624 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 624 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 312 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 624 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,420,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,637,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 212 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 424 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 424 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 212 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 424 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,770,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,929,300 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 162 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 324 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 324 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 162 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 324 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 720,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 784,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 62 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 124 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 124 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 62 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 124 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 540,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 588,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 84 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 84 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 42 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 84 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 280,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 305,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 22 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 44 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 44 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 44 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 120,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 130,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 12 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 24 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 24 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 1 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 256 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,962,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 900,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 981,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 720,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 784,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 180 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 180 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 2Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 32 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 2Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 450,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 490,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 54 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 108 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 108 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 54 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 108 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 125,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 136,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 11 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 22 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 22 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 22 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 375,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 408,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 66 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 66 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 33 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 66 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 712,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 776,625 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 132 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 132 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 132 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,471,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 264 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 264 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 132 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 264 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 218,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 40 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 40 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 120 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 120 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,140,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,242,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,160,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,354,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 80 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 80 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 381,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 100 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 100 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,995,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,174,550 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,780,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,120,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 436,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 160 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 160 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 160 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,280,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,485,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,708,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1920 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1920 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1920 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 872,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,560,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,970,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,640,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,417,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 9600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 9600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 9600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک