لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,812,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,245,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله با 1500 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,462,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,593,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 210 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,012,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,283,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله با 1000 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,662,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,811,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 300 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,112,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,212,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 144 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • شش ماهه با 144 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,332,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,451,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 125 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • (یکساله با 125 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 512Kb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 762,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 830,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • (یکساله با 60 گیگ ترافیک بین‌الملل به صورت یکجا و از ساعت 2 تا 7 صبح 90 درصد ترافیک رایگان)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,629,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 336 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 336 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 672 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,452,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,582,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 100 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 200 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,612,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,937,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • (یکساله با 420 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 840 گیگابات داخلی به صورت یکجا)

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 912,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 994,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • یکساله با 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 120 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,512,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,648,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 126 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 126 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 252 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,892,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,152,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 288 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • یکساله با 288 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 576 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,212,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,321,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 96 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 192 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • شش ماهه با 30 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 60 گیگابات داخلی به صورت یکجا

 • تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 912,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 994,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 63 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • (شش ماهه با 63 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 126 گیگابات داخلی به صورت یکجا)

 • تمدید اشترک
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 375,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 408,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 21 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 468,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 510,120 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 712,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 776,625 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 889,200 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 969,228 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,471,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 84 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,684,800 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,836,432 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 218,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 10 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 23 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 69 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,140,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,242,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 138 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,160,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,354,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 10 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 276 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 23 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 325,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 354,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 975,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,062,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,852,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,019,225 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,510,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,825,900 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 381,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 440,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 479,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,995,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,174,550 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,508,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,733,720 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,780,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,120,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 25 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,752,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,179,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 436,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,280,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,485,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,708,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 625,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 681,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 175 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,875,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,043,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 525 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,562,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,883,125 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1050 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,357,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 175 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 872,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,090,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 280 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 840 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,560,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,970,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,213,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1680 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,640,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,417,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,772,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3360 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • به شرط استفاده ماهیانه 280 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک