لیست قیمت و تعرفه خدمات صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,932,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,195,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 362 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 724 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 724 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 362 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 724 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,432,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,650,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 267 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 534 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 534 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 267 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 534 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,782,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,942,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 162 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 324 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 324 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 162 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 324 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 62 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 124 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 124 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 62 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 124 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 552,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 601,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 84 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 84 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 42 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 84 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 292,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 318,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 22 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 44 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 44 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 44 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 132,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 143,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 12 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 24 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 24 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 1 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,629,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 256 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,012,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,283,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,812,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,975,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 912,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 994,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,629,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,332,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,451,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 180 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 180 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 2Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,512,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,648,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 32 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 2Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 462,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 503,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 54 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 108 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • 108 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 54 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 108 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,223,010 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,513,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,012,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,103,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 96 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 192 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 192 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 96 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 192 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,812,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,975,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 552,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 601,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 36 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 72 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 72 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 36 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 72 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,512,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,648,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 420 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 210 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 35 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 54 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 108 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 108 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 54 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 108 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,092,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,190,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 180 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 180 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 432,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 470,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 24 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 48 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 48 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 24 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 48 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • تمدید اشترک
 • 512Kb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 127,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 138,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 11 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 22 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 22 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 22 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 381,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 415,290 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 66 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 66 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 33 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 66 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 724,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 789,705 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 132 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 132 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 132 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,362,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,484,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 264 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 264 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 132 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 264 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 202,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 220,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 40 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 40 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 606,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 660,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 120 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 120 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,152,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,255,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,172,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,367,480 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 252,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 274,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 80 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 80 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 756,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 824,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,437,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,566,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,712,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,956,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 352,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 383,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 100 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 100 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,056,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,151,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,007,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,187,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,792,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,133,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 402,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 438,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 160 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 160 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 160 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,206,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,314,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,292,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,498,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,332,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,721,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1920 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1920 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1920 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 547,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,506,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,641,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,862,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,119,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,899,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 802,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 874,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,406,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,622,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,572,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,983,480 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,652,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,430,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 9600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • 9600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 9600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک