لیست قیمت ، تعرفه خدمات و جشنواره صبانت اینترنت پرسرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 9,702,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 10,575,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 125 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,051,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,595,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 600 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb سه ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,125,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,316,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1000 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 334 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,902,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,613,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,902,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,343,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • یکساله 240 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,951,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,306,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1500 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 250 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه همراه با مودم
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,071,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,797,390 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • سرویس 16 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 210 گیگابایت به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb یکساله همراه با مودم
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,102,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,741,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • سرویس 8 مگابیت یکساله همراه با مودم و ترافیک 120 گیگابایت به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 8Mb شش ماهه همراه با مودم
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,351,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,282,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید
 • سرویس 8 مگابیت شش ماهه همراه با مودم و ترافیک 2100 گیگابایت بین‌الملل به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,851,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,557,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 800 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1600 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,551,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,960,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 270 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 540 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,351,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,922,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 600 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,651,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,979,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • شش ماهه 180 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 360 گیگابایت ترافیک داخلی به صورت یکجا

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 21,702,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 23,655,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,302,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 17,769,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,742,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,528,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,451,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,481,590 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,601,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,375,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 900 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,611,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,025,990 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,025,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,567,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,932,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 450 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,425,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,643,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,008,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,189,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 400 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,644,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 150 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 16Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 808,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 881,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 40 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 16,734,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 18,240,060 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 12,522,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 13,648,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یکساله برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,997,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,829,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,623,610 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,606,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,200,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb شش ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,901,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,162,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,645,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,063,595 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگ
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,475,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,788,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb سه ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,662,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,548,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,687,865 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 200 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,258,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,371,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 100 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 8Mb یک ماهه برنز
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 554,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 20 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 11,442,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 12,471,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,742,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,528,780 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,036,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,579,240 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,611,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,025,990 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,175,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,461,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,425,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,643,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,058,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,153,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 80 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 4Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 808,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 881,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 50 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,202,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,940,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 540 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,582,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,174,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 360 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,326,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,715,340 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 270 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,471,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,783,390 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 180 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,275,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,480,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 135 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,825,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,989,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 758,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 826,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 45 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 45 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 3Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 608,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 663,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 30 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 7,122,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,762,980 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یکساله نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,997,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,756,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,094,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb شش ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,901,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,162,090 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,975,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,153,295 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb سه ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,525,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,662,795 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه زرین
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 658,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 717,765 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 35 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک
 • 2Mb یک ماهه نقرآبی
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 508,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 554,265 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • نحوه ارائه حجم: ماهیانه 25 گیگ خارجی معادل دو برابر داخلی (غیر قابل انتقال به دوره بعد)

 • ثبت نام آنلاین مشترک جدید تمدید اشترک