تعرفه اینترنت وایرلس صبانت

 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یک ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,132,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,234,425 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 7,840,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,545,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 4,110,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,479,900 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 10 تا 20 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 9,540,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 10,398,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 10 تا 20 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 10 تا 20 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 18,760,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 20,448,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 10 تا 20 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یک ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,560,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,700,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 15,630,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 17,036,700 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 31,260,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 34,073,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک