تعرفه اینترنت وایرلس صبانت

 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یک ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,137,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,239,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 4,137,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,509,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 8 تا 15 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 7,894,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 8,604,460 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 8 تا 15 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 10 تا 20 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 9,567,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 10,428,030 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 10 تا 20 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 10 تا 20 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 18,814,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 20,507,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 800 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 10 تا 20 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یک ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,567,833 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,708,937 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 15,657,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 17,066,130 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک
 • سرعت 15 تا 30 مگابیت
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 31,314,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 34,132,260 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • جدید و تمدید اشتراک
 • اینترنت وایرلس حجمی سرعت 15 تا 30 مگابیت

 • فرم درخواست سرویس تمدید اشترک