سفارش آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت در سراسر کشور

بررسی مناطق تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

امکان ارائه سرویس

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

ظرفیت تکمیل

صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

عدم امکان سرویس دهی

با عرض پوزش امکان سرویس دهی به شماره تلفن شما وجود ندارد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 375,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 408,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 21 گیگابایت
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 468,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 510,120 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 712,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 776,625 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 889,200 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 969,228 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,471,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 84 گیگابایت
 • ماهیانه 7 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,684,800 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,836,432 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ماهیانه 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل معادل 22 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 218,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 10 گیگابایت
 • معادل 20 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 23 گیگابایت
 • معادل 46 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 69 گیگابایت
 • معادل 138 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,140,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,242,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 138 گیگابایت
 • معادل 276 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,160,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,354,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 276 گیگابایت
 • معادل 552 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 250,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 272,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • معادل 40 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 325,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 354,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • معادل 80 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 817,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • معادل 120 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 975,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,062,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,425,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,553,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • معادل 240 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,852,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,019,225 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,943,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,510,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,825,900 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 350,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 381,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 25 گیگابایت
 • معادل 50 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 440,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 479,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,050,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,144,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 75 گیگابایت
 • معادل 150 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,438,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,995,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,174,550 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,508,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,733,720 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,780,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,120,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,752,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,179,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 436,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 35 گیگابایت
 • معادل 70 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,200,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,308,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 105 گیگابایت
 • معادل 210 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,280,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,485,200 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 210 گیگابایت
 • معادل 420 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,708,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 420 گیگابایت
 • معادل 840 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 545,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 625,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 681,250 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 175 گیگابایت
 • معادل 350 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,500,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,635,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • معادل 300 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,875,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,043,750 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 525 گیگابایت
 • معادل 1050 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,850,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,106,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • معادل 600 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,562,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,883,125 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1050 گیگابایت
 • معادل 2100 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,886,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • معادل 1200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 6,750,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 7,357,500 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2100 گیگابایت
 • معادل 4200 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 872,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • معادل 160 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,090,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 280 گیگابایت
 • معادل 560 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • معادل 480 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,000,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,270,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 840 گیگابایت
 • معادل 1680 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,560,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,970,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • معادل 960 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,700,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 6,213,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1680 گیگابایت
 • معادل 3360 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,640,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,417,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • معادل 1920 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 10,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 11,772,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3360 گیگابایت
 • معادل 6720 گیگابایت ترافیک داخلی

 • انتخاب سرویس

راه اندازی مودم

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم .

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم ،هزینه نصب و راه اندازی توسط کارشناس مبلغ 150000 ریال می باشد.

مودم ندارم. (انتخاب مودم)

انتخاب مودم

شخصی

شرکتی

مشخصات خط تلفن ADSL

مشخصات متقاضی

مشخصات مالک خط

مشخصات مستاجر

مشخصات شرکت

مشخصات نماینده شرکت

پیش نمایش خرید

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت

ثبت اطلاعات

کاربر عزیز:
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم ، اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی صبانت ثبت گردید ، از این پس میتوانید با کد پیگیری () مراحل کاری خود را از طریق وب سایت صبانت پیگیری نمایید.