ثبت نام آنلاین اینترنت پرسرعت ADSL صبانت در سراسر کشور

بررسی مناطق تحت پوشش سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت

امکان ارائه سرویس

با عرض تبریک , صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

ظرفیت تکمیل

صبانت مفتخر به سرویس دهی به شما می باشد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

عدم امکان سرویس دهی

با عرض پوزش امکان سرویس دهی به شماره تلفن شما وجود ندارد

سایر راهکار ها جهت دریافت اینترنت پرسرعت

تعرفه خدمات اینترنت پر سرعت ADSL

 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,932,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,195,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 362 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 724 گیگابایت
 • 724 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 362 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 724 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,432,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,650,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 267 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 534 گیگابایت
 • 534 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 267 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 534 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,782,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,942,380 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 162 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 324 گیگابایت
 • 324 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 162 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 324 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 62 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 124 گیگابایت
 • 124 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 62 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 124 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 552,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 601,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 42 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 84 گیگابایت
 • 84 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 42 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 84 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 292,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 318,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 22 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 44 گیگابایت
 • 44 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 22 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 44 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 132,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 143,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 12 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 24 گیگابایت
 • 24 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 12 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 1 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,629,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 256 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,012,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,283,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1536 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 3072 گیگابایت
 • 3072 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1536 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,812,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,975,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 128 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 912,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 994,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,629,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 768 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1536 گیگابایت
 • 1536 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 768 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,332,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,451,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 64 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 732,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 797,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 90 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 180 گیگابایت
 • 180 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 90 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 180 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,512,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,648,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 384 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 768 گیگابایت
 • 768 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 384 گیگابایت ترافیک بین‌الملل به شرط استفاده هر ماه 32 گیگابایت ترافیک بین‌الملل می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • پیشنهاد ویژه
 • قیمت بدون مالیات :
 • 462,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 503,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 54 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 108 گیگابایت
 • 108 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 54 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 108 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 127,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 138,430 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 11 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 22 گیگابایت
 • 22 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 11 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 22 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 381,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 415,290 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 33 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 66 گیگابایت
 • 66 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 33 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 66 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 724,500 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 789,705 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 66 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 132 گیگابایت
 • 132 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 66 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 132 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 512Kb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,362,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,484,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 132 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 264 گیگابایت
 • 264 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 132 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 264 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 202,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 220,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 20 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 40 گیگابایت
 • 40 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 20 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 40 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 606,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 660,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 60 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 120 گیگابایت
 • 120 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 60 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 120 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,152,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,255,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 1Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,172,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,367,480 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 252,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 274,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 40 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 80 گیگابایت
 • 80 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 40 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 80 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 756,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 824,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 120 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 240 گیگابایت
 • 240 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 120 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 240 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,437,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,566,330 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 2Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,712,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,956,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 352,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 383,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 100 گیگابایت
 • 100 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 50 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 100 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,056,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,151,040 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 150 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 300 گیگابایت
 • 300 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 150 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 300 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,007,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,187,630 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 300 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 600 گیگابایت
 • 600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 300 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 3Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 3,792,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,133,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 402,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 438,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 80 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 160 گیگابایت
 • 160 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 80 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 160 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,206,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,314,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 240 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 480 گیگابایت
 • 480 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 240 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 480 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,292,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,498,280 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 480 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 960 گیگابایت
 • 960 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 480 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 960 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 4Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,332,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,721,880 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 960 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1920 گیگابایت
 • 1920 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 960 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1920 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 502,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 547,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 400 گیگابایت
 • 400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,506,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,641,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 600 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 1200 گیگابایت
 • 1200 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 600 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 1200 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,862,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,119,580 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 8Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 5,412,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,899,080 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یک ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 802,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 874,180 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 800 گیگابایت
 • 800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb سه ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 2,406,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,622,540 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1200 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2400 گیگابایت
 • 2400 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 1200 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 2400 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb شش ماهه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 4,572,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,983,480 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 2400 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 4800 گیگابایت
 • 4800 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 2400 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 4800 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس
 • 16Mb یکساله
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 8,652,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,430,680 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 4800 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 9600 گیگابایت
 • 9600 گیگابایت ترافیک منصفانه که معادل 4800 گیگابایت ترافیک بین‌الملل و یا 9600 گیگابایت ترافیک به شرط استفاده داخلی می‌باشد.

 • انتخاب سرویس

راه اندازی مودم

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس نیستم .

مودم دارم و نیازمند به نصب توسط کارشناس هستم ،هزینه نصب و راه اندازی توسط کارشناس مبلغ 150000 ریال می باشد.

مودم ندارم. (انتخاب مودم)

انتخاب مودم

شخصی

شرکتی

مشخصات خط تلفن ADSL

مشخصات متقاضی

مشخصات مالک خط

مشخصات مستاجر

مشخصات شرکت

مشخصات نماینده شرکت

پیش نمایش خرید

شرح کالا و خدمات مبلغ (ریال)

پرداخت از طریق کلیه کارت های بانکی
زمان مورد نیاز جهت دایری سرویس اینترنت حدود 3 الی 5 روز کاری می باشد

پرداخت

ثبت اطلاعات

کاربر عزیز:
از حسن انتخاب شما سپاسگزاریم ، اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی صبانت ثبت گردید ، از این پس میتوانید با کد پیگیری () مراحل کاری خود را از طریق وب سایت صبانت پیگیری نمایید.