تعرفه ترافیک حجمی صبانت

 • 1 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 20,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 21,800 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 1 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 2 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 2 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 1 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 2 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 3 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 60,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 65,400 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 3 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 6 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 6 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 3 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 6 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 7 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 140,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 152,600 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 7 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 14 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 14 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 7 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 14 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 15 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 300,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 327,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 15 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 30 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 30 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 15 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 30 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 30 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 30 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 60 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 60 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 30 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 60 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 50 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 970,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,057,300 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 50 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 100 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 100 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 50 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 100 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک
 • 100 گیگابایت حجم اضافه
 • سرویس عمومی
 • قیمت بدون مالیات :
 • 1,900,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,071,000 ریال
 • ترافیک بین الملل :
 • 100 گیگابایت
 • ترافیک منصفانه کل :
 • 200 گیگابایت
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • 200 گیگابایت حجم منصفانه قابل انتقال به دوره بعد، شامل 100 گیگابایت ترافیک بین الملل معادل 200 گیگابایت ترافیک داخلی می باشد. در صورت اتمام حجم منصفانه سرویس جاری، مشترکین می توانند حجم منصفانه سرویس خود را افرایش دهند.

 • تمدید اشترک