تعرفه IP Static اینترنت پرسرعت صبانت

 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • سه ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 150,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 163,500 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL و WIRELESS صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 300,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 327,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین ADSL و WIRELESS صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 654,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین ADSL و WIRELESS صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 2,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 2,616,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس هشت IP Static ویژه مشترکین ADSL و WIRELESS صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 4,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 5,232,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس هشت IP Static ویژه مشترکین ADSL و WIRELESS صبانت

 • تمدید اشترک