تعرفه IP Static اینترنت پرسرعت صبانت

 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • سه ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 900,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 981,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,962,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 3,600,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 3,924,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 14,400,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 15,696,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 28,800,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 31,392,000 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک