تعرفه IP Static اینترنت پرسرعت صبانت

 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • سه ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 270,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 294,300 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 540,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 588,600 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس تک IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 1,080,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 1,177,200 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • شش ماهه
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 4,320,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 4,708,800 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک
 • سرویس هشت IP Static
 • مدت زمان :
 • یکساله
 • مبلغ بدون مالیات :
 • 8,640,000 ریال
 • مبلغ قابل پرداخت :
 • 9,417,600 ریال
 • ویژه مشترکین :
 • تمدید اشتراک
 • سرویس تک IP Static ویژه مشترکین سرویس های ADSL ، WIRELESS و فیبر نوری صبانت

 • تمدید اشترک