سایت‌های ترافیک داخلی

سایت‌های ترافیک داخلی

سایت‌های ترافیک داخلی

1400/02/04

5744

لیست سایت‌های ترافیک داخلی جهت استفاده مشترکین سرویس اینترنت پرسرعت ADSL صبانت. در صورت استفاده از این سایت‌ها، ترافیک به صورت نیم‌بها محاسبه می‌گردد.

مشترک گرامی: در تعرفه سرویس های اینترنت پرسرعت ADSL شرکت صبانت ترافیک حجمی سرویس به سه بخش تفکیک شده.

  • ترافیک منصفانه

ترافیک منصفانه کل ترافیک قابل استفاده توسط مشترک می باشد.

  • ترافیک بین الملل

ترافیک بین الملل قابل استفاده توسط مشترک جهت تمامی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آنها در خارج از کشور می باشد.

  • ترافیک داخلی

ترافیک داخلی قابل استفاده توسط مشترک به شرط استفاده از سایت های زیر که سرور آنها در کشور ایران بوده و در سامانه ثبت دامنه های اینترنتی با میزبانی داخلی ثبت شده اند می باشد.